PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Obec Zborov nad Bystricou ako verejný obstarávateľ zverejňuje súťažné podklady k vyhláseniu Výzvy na predkladanie ponúk k zákazke "Modernizácia zberného dvora v obci Zborov nad Bystricou" formou PODLIMITNEJ ZÁKAZKY VEREJNOU SÚŤAŽOU SYSTÉMOM ELEKTRONICKÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA podľa § 112-116 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon).

Obec Zborov nad Bystricou ako verejný obstarávateľ vyhlasuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky (zákazka na poskytnutie služby) podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky s názvom ,,Výmena trávnika multifunkčného ihriska pri ZŠ Zborov nad Bystricou".

Obec Zborov nad Bystricou ako verejný obstarávateľ vyhlasuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky (zákazka na dodanie tovaru) podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky s názvom ,,Didaktické pomôcky".

Obec Zborov nad Bystricou ako verejný obstarávateľ vyhlasuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky (zákazka na uskutočnenie stavebných prác) podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky s názvom ,,Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Zborov nad Bystricou – 2. etapa".