TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

Obec Zborov nad Bystricou ako verejný obstarávateľ vyhlasuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky (zákazka na uskutočnenie stavebných prác) podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky s názvom ,,Autobusová zastávka – Zborov nad Bystricou pod Rubáňom – smer Nová Bystrica".

 

xlsxPríloha č. 2 - Dopravné značenie a prechody pre chodcov

xlsPríloha č. 3 - Autobusová zastávka

xlsPríloha č. 4 - Dažďová kanalizácia

xlsPríloha č. 5 - Verejné osvetlenie

pdfPríloha č. 6 - Návrh Zmluvy o dielo

 

Projektová dokumentácia je k nahliadnutiu na sekretariáte Obecného úradu Obce Zborov nad Bystricou počas úradných dní a počas úradných hodín.

 

 

 

 

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo