Aktuálne dianie

IMG 20200918 144647Vážení občania,
v auguste sme sa na Vás obrátili s výzvou, aby ste si v čo najkratšom čase (najneskôr do 15. augusta 2020) odstránili odvedenie dažďových vôd z Vašich striech a pozemkov, ktoré sú nasmerované a vypúšťané na miestne komunikácie.

Matej Martasek 2Vyhodnotenie súťaže

o najkrajšiu fotografiu Obce Zborov nad Bystricou.

Všetkým veľmi pekne ďakujeme za účasť.

Víťazom blahoželáme.

dokumenty454656Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán), v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o vyvlastňovaní), v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní, informuje verejnosť' o zadaní vyvlastňovacieho konania pre stavbu: ,,Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce."

unnamed011313Základná umelecká škola oznamuje rodičom a žiakom, že zápis a zadelenie rozvrhu hodín v Zborove nad Bystricou bude prebiehať nasledovne:

unnamedOznamujeme Vám, že v stredu t. j. 16.09.2020 o 14:30 hod. sa uskutoční za Obecným úradom zber papiera.

unnamed 2020juooMilí rodičia, blíži sa 2.september a aj naša škola sa postupne pripravuje na to, aby sme privítali žiakov v školských laviciach. V súvislosti so začiatkom školského roka vydalo MŠVVaŠ v súčinnosti s ÚVZ SR viacero usmernení, ktoré sme povinní všetci dodržiavať. Z uvedených usmernení vyberáme pre Vás nasledovné.

DSC 0072kpokpokpOznamujeme občanom,

že z dôvodu čerpania dovolenky bude Obecný úrad a Zberný dvor

dňa 31.8.2020 a dňa 14.9.2020

zatvorený.