Hasiči Zborov

V dňoch 22.09. - 24.09.2011 sa uskutočnilo podpísanie dohody o priateľstve a spolupráci DHZ v Chorvátsku. Starostovia Obce Zborov nad Bystricou a Obce Zdenci
podpísali túto dohodu na znak súhlasu o spolupráci medzi hasičskými zbormi. Velitelia hasičských zborov sa zaväzujú, že budú pestovať a rozvíjať priateľské vzťahy, ako i spoluprácu v rámci
hasičských zborov. Pri tejto príležitosti sa uskutočnilostretnutie s podpredsedom vlády / poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo a rozvoj vidieka/ Božidarom Pankretićom.

Zborovskí hasiči oznamujú, že vytvárajú nové ženské družstvo.
Z toho dôvodu prijímajú do svojich radov nové členky – ženy vo veku od 18 rokov.
Veríme, že ženy sa v čo najväčšom počte zapoja a tým rozšíria kruhy našich hasičov.

Kto má záujem môže kontaktovať:
Obecný úrad: 041/ 439 13 81 – sekretariát starostu
prípadne veliteľ hasičov: A. Špilák : 0907 165 141

Členovia DHZ Zborov nad Bystricou:

 

P. č.                Meno a priezvisko, titul
  1. František Šurkala
  2. Anton Špilák
  3. Jozef Oškrobaný
  4. Michal Pytel st.
  5. Pavol Tomčala
  6. Jozef Marguš
  7. Vladimír Tomčiak
  8. Dušan Pytel
  9. Miroslav Ficek
 10. Jaroslav Stareček
 11. Jaroslav Pagáč
 12. Michal Pytel ml.
 13. Rado Podolák
 14. František Holienčin
 15. Ľubomír Murgaš, Ing.
 16. Miroslav Jantoš
 17. Ján Kocifaj
 18. Pavol Kocifaj
 19. Anton Králik
 20. Michal Gašperák
 21. Daniel Jedinák
 22. František Podolák
 23. František Plešivka
 24. Anton Mitka
 25. Ján Ondrušík
 26. Margita Plešivková
 27.
 28.
 29.
 30.
 31.
 32.
Mária Murgašová
Miroslava Heľová
Michaela Masariková
Róbert Podolák
Miroslav Jedinák
Ľubomíra Jedináková
Touto cestou chcem poďakovať manželkám a priateľkám našich dobrovoľných hasičov za ich trpezlivosť a zhovievavosť.
Práca hasiča je dobrovoľná a vykonáva sa vo voľnom čase. Voľný čas pre týchto hasičov znamená, že ho obetujú na úkor rodiny.
Vážené partnerky a rodiny, ďakujem Vám za pochopenie Vašich partnerov, ktorí to vykonávajú v prospech celej obce.

                                                                                                                                             PaedDr. Juraj Hlavatý
                                                                                                                                                 starosta obce