Úradná tabuľa

Obce Zborov nad Bystricou zverejňuje Návrh VZN č. 02/2015 - NÚDZOVÉ ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU obyvateľstva v období krízovej situácie na území obce Zborov nad Bystricou.

                       Obec Zborov nad Bystricou

                                   „POŠTA“
Zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu v súlade
s § 9a ods. 9 písm. c zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa

„GARÁŽ- HALY U KOCIFAJOV“

Zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu v súlade s § 9a ods. 9 písm. c zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa :

Obec Zborov nad Bystricou

„NOVINOVÝ STÁNOK“

Zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu v súlade s § 9a ods. 9 písm. c zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Obec Zborov nad Bystricou

„BANKOMAT“
Zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu v súlade s § 9a ods. 9 písm. c zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa.