Úradné oznamy

thumb den deti 2019Od 01.07.2022 sa predkladanie sobášneho listu rodičov v pôrodnici neukladá ako povinnosť. Rodičia dieťaťa môžu požiadať o zaslanie prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa poštou na adresu rodiča za splnenia podmienky, že obaja rodičia podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici ( týka sa slobodnej matky, zosobášených rodičov alebo ak bolo určené otcovstvo ešte k nenarodenému dieťaťu ).

image preview 83e420 md d9d694 md 7af4f5 md 389522 md 79c881 mdObec Zborov nad Bystricou podľa §29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie informuje verejnosť o vydanom rozhodnutí v zisťovacom konaní k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti "Modernizácia zberného dvora v obci Zborov nad Bystricou 223, IČO: 00314366."

Viac tu: pdfRozhodnutie - EIA Zberný dvor Zborov nad Bystricou 

4 f083d2d0680e6093ab8e03bf37afcc9009cfa0c0 950x670Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, § 82 ods. 7 zverejňujeme informáciu o začatí správneho konania

stapel av dokument 8197DODATOK č. 01 k zriaďovacej listine č.j. 428/2015 vydanej obcou Zborov nad Bystricou  dňa 6.5.2015 sa mení v znení priloženého dodatku :

image preview 83e420 md d9d694 md 7af4f5 md 389522 md 79c881 mdZmeny a doplnky č. 3 územného plánu mesta Krásno nad Kysucou - strategický dokument

Viac tu: pdfZmena územného plánu Krásno nad Kysucou

 

image preview 83e420 md d9d694 md 7af4f5 md 389522 md 79c881 mdVerejné prerokovanie správy o hodnotení a doplnku k správe o hodnotení strategického dokumentu ,, Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK "

Viac tu: ŽSK_prerokovanie_stratégia_dopravy_mobility.pdf

 

stapel av dokument 8197Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja Zmena a doplnok č.2"