Verejný vodovod

Obec Zborov nad Bystricou ako vlastník a prevádzkovateľ verejného vodovodu podľa zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, podľa § 13 ods. 3 zverejňuje výsledky monitorovania kvality pitnej vody vo verejnom vodovode za rok 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Prevádzkovateľ verejného vodovodu na základe Nariadenia vlády č. 354/2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, vykonal v roku 2017 4 minimálne a 1 úplný rozbor.


Výsledky rozborov pitnej vody:

pdfU Mydlov - Pitkov - Stančo Miloslav č.d. 764

pdfU Zuščákov - Jedinak Miroslav č.d. 6

pdfZariadenie pre seniorov Harmónia

pdfZákladná škola s materskou školou

pdfU Ščibalov - rodinný dom s.č. 500

pdfZborov nad Bystricou - U Komanov - Potočárová Emília

pdfReštaurácia u Richtára

pdfZborov nad Bystricou - Obecný úrad

pdfU Hažov - Ladislav Murgaš č.d. 625

pdfU Ščibalov - rodinný dom s.č. 616 - Pavol Murgaš

pdfU Kocifajov - rodinný dom s.č. 23 - Pavol Droščák

pdfZborov nad Bystricou - COOP Jednota č. 270

pdfZborov nad Bystricou - Obecný úrad

pdfZborov nad Bystricou - u Backov - RD č. 784

pdfZborov nad Bystricou - u Kocifajov - RD č. 709

pdfZborov nad Bystricou - u Fojtov - RD č. 269

pdfZborov nad Bystricou - Základná škola s materskou školou

pdfZborov nad Bystricou -Domček u Huga

pdfZborov nad Bystricou- ZpS Harmónia

pdfZborov nad Bystricou - COOP Jednota Supermarket č. 270

pdfZborov nad Bystricou - Juračková Mária

pdfZborov nad Bystricou - Murgaš Ľubomír

pdfZborov nad Bystricou - Potočárová Mária

pdfZborov nad Bystricou - Jantoš František

pdfZborov nad Bystricou - COOP Jednota u Jedinákov