Stavebník: Mário Gazdík, bytom Lodno 116, 023 34 Lodno

Vyvesené dňa: 17.07.2019

Zvesené dňa: 01.08.2019

Rozhodnutie o prerušení konania

 

 

 

Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, § 82 ods. 7 zverejňujeme informáciu o začatí správneho konania

pdfZverejnenie konania