Stavebník: Lukáš Sýkora, bytom A. Bernoláka 2611/24, 022 01 Čadca

                   Lenka Sýkorová, bytom Rieka 2246, 022 01 Čadca

Vyvesené dňa: 10.09.2019

Zvesené dňa: 25.09.2019

Stavebné povolenie

 

Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, § 82 ods. 7 zverejňujeme informáciu o začatí správneho konania

pdfZverejnenie konania