TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

Obec Zborov nad Bystricou ako verejný obstarávateľ vyhlasuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky (zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác) podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky s názvom ,,Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Zborov nad Bystricou".

 

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky

pdfPríloha č. 1 - Výkaz výmer - Krycí list rozpočtu

pdfPríloha č. 1 Výkaz výmer - cenová ponuka

pdfPríloha č. 1a Návrh na plnenie kritérií

pdfPríloha č. 2 Zoznam MK

pdfPríloha č. 3 Zmluva o dielo

 

 

 

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo