Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

Vážení občania,
rodina a túžba po harmonickom manželstve je stále najvyššie medzi hodnotami. Keď sa povie rodina, máme bežne na mysli rodinu postavenú na manželstve muža a ženy, tak ako je to aj momentálne definované v našom zákone o rodine, kde deti majú možnosť vidieť vzory milujúcej mamy a láskavého otca, kde muž a žena sú si vo všetkom rovní a hoci sú odlišní, dopĺňajú sa a spoločne môžu vytvárať harmonický vzťah nasmerovaný spoločnou cestou. V poslednej dobe nevedome plynú ohrozenia manželstva muža a ženy, jeho výnimočnosti a hodnoty pre spoločnosť, ohrozenia stability rodiny, práv rodičov na slobodnú výchovu detí či práva detí na stabilnú rodinu s mamou a otcom.

Naviac, manželstvo je stále viac vnímané ako stereotyp, prežitok či nepotrebný kus papiera, rozvodovosť dosahuje neakceptovateľné hranice, mladí ľudia do vzťahov vstupujú nepripravení a následne z nich odchádzajú zranení. Sú manželstvo a príprava naň naozaj také zastaralé a nepotrebné? Som presvedčený, že manželstvo uzatvorené zodpovedne pred štátnou či náboženskou autoritou ako záväzok a sľub prináša manželom väčšiu istotu, že ten druhý bude doňho nielen na chvíľu zaľúbený, no zostane pri ňom aj v ťažkých časoch. Takýto prísľub vytvára stabilné prostredie pre oboch manželov, ako aj pre ich deti. 

Vážení občania,
vyzývam Vás a zároveň prosím i o Vašu podporu, ktorou hovoríte celému svetu, že Vám budúcnosť rodiny, manželstva, detí a celého Slovenska nie je ľahostajná. Chceme patriť ku krajinám, ktoré si vážia rodinu založenú manželstvom muža a ženy ako vzácnu a nenahraditeľnú hodnotu. Silná rodina je nádej pre Slovensko, Európu i celý svet.


Príďte 7. februára do referendovej miestnosti v základnej škole a vyslovte tak podporu pravým hodnotám.

PaedDr. Juraj Hlavatý
starosta obce

V referende ste dostali právo povedať svoj názor na to, či:

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? 
ÁNO lebo: Manželstvo bolo vždy medzi mužom a ženou a nikto to nikdy nespochybňoval. Manželstvo dáva deťom vzor lásky mamy a otca a istotu, že chcú ostať spolu. Len muža a žena sú schopní splodiť dieťa a vytvoriť rodinu, v ktorej bude dieťa najlepšie prosperovať. 

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
ÁNO lebo:
Dvaja muži nenahradia mamu, ani 2 či 3 ženy nenahradia otca, v deťoch to vyvolá zmätok. Otec je od mamy odlišný a deťom odovzdávajú odlišné pohľady na svet a lásku. Len manželstvo muža a ženy je schopné vytvoriť najlepší priestor pre výchovu detí.

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
ÁNO lebo: Škola má pomáhať rodičom, nemá však vnucovať deťom niečo, čo si deti neželajú a čo považujú v oblasti sexuality, intimity a eutanázie za škodlivé. Referendum nezakazuje sexuálnu výchovu, ak ju rodičia chcú od školy a nie je proti vyučovaniu biológie.

Referendum_o_ochrane_rodiny

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo