TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

Financie sú najdôležitejším pilierom pre chod samosprávy. Z rozpočtu obce, ktorý pokrýva fungovanie celej dediny /od verejného osvetlenia až po vývoz odpadu/, chod školy a všetkých organizácií patriacich pod obec sa navyše peniaze nájdu len veľmi málo.  Preto je dôležité veľmi pozorne sledovať vyhlasovanie jednotlivých výziev a podľa toho spracovávať jednotlivé projekty na zlepšovanie kvality života a fungovania obce. V rámci mesiaca október boli obcou Zborov nad Bystricou spracované a zaslané na schválenie 3 projekty.
Dva z nich sú odozvou na výzvu z Environmentálneho fondu pre rok 2015. Celková požadovaná dotácia predstavuje sumu viac ako 300 tisíc Eur, v rámci ktorej by bolo možné zrekonštruovať obecný vodojem a zakúpiť špeciálne auto. Obecný úrad nezabudol ani na podporu a rozvoj kultúry. Reaguje na záujem detí o folklór a požiadal o finančnú dotáciu na zakúpenie ľudových krojov pre deti zo ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rôznych akcií v obci. V septembri začali svoju činnosť pod vedením p. učiteľky Fojtíkovej Janky a už zaznamenali aj svoj prvý úspech na vystúpení konanom pri príležitosti úcty k starším. Získaním finančných prostriedkov na zakúpenie ľudového odevu by sa podporil rozvoj detského folklórneho súboru, zvýšila sa ich umeleckú úroveň a v neposlednom rade podporila výchova ľudovým umením v obci.          
Získavanie mimorozpočtových zdrojov nie je ľahké, avšak množstvo projektov a ich rozsah dávajú veľký predpoklad pre ďalší rozvoj a skvalitnenie životnej úrovne obyvateľov. Je dôležité spomenúť, že na mimorozpočtové prostriedky z grantových schém ministerstiev a fondov EÚ nie je právny nárok.

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo