TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

Obec Zborov nad Bystricou v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov, touto cestou oznamuje verejnosti, že Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul Horná 2483, 022 01 Čadca začal schvaľovacie konanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny s názvom: „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Čadca“.

Uvedený dokument s mapovou prílohou je zverejnený na internetovej stránke www.zborovnadbystricou.sk , prípadne na stránke  Ministerstva vnútra SR  http://www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-ozivotne-prostredie-41 v časti Oznamy a dokumenty na stiahnutie.  http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-95

Svoje písomné stanovisko môžete doručiť do 30 dní odo dňa kedy bolo oznámenie zverejnené na adresu:
Okresný úrad
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Ul. Horná 2483
022 01 Čadca.

Oznámenie bolo zverejnené dňa 28.10.2014.
Termín doručenia písomného stanoviska je stanovený do 28.11.2014.
 
Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 28.10.2014

Zverejnené na internetovej stránke obce dňa: 28.10.2014

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo