Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

                                       ZVEREJNENIE ZÁMERU PRENÁJMU MAJETKU
                                       Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

                            podľa § 9a ods.9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí
                                                v znení neskorších zmien a doplnkov

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 18.07.2014 uznesením číslo  25/2014 schválilo zámer


A) prenechať majetok obce do nájmu a to časť nebytových priestorov o výmere 14,50 m2 nachádzajúce sa                     
na prízemí budovy zdravotného strediska, v objekte č. p. 224 postavenej na parcele CKN 20 v katastrálnom
území Zborov nad Bystricou  zapísaný na LV 703 z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúcom                      
vo vytvorení  služby pre občanov obce Zborov nad Bystricou a to: predajne  kvetov, oprava odevov a
požičovňa svadobných doplnkov, oprava elektrospotrebičov, predajňa papiernictva, oprava obuvi. 

Zverejnené na obecnej tabuli a webovej stránke obce dňa:  21.07.2014

Podpis pracovníka, ktorý zverejnil zámer:  ...............................................................

Zvesené  z obecnej tabule a webovej stránky obce dňa:  ................... 2014 

Podpis pracovníka, ktorý zvesil  zámer:  ...............................................................

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo