TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

                                        ZVEREJNENIE ZÁMERU PRENÁJMU MAJETKU
                                       Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

                              podľa § 9a ods.9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí
                                                     v znení neskorších zmien a doplnkov

A) Zámer prenechať majetok obce do nájmu časť nebytových priestorov o výmere 14,50 m2 nachádzajúce sa na prízemí budovy
zdravotného strediska, v objekte č. p. 224 postavenej na parcele CKN 20 v katastrálnom území Zborov nad Bystricou  zapísaný
na LV 703 z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúcom vo vytvorení  služby pre občanov obce Zborov nad Bystricou a to:
predajne kvetov/oprava odevov a požičovňa svadobných doplnkov.

B) Zámer prenechať majetok obce do nájmu časť pozemku o výmere 20 m2 nachádzajúci sa na parcele CKN 80 v katastrálnom území
Zborov nad Bystricou zapísaný na LV 703 z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúcom vo vytvorení  služby pre občanov
obce Zborov nad Bystricou a to: predajne darčekových predmetov a kvetov.


Zverejnené na obecnej tabuli a webovej stránke obce dňa:  02.07.2014

Podpis pracovníka, ktorý zverejnil zámer:  ...............................................................

Zvesené  z obecnej tabule a webovej stránky obce dňa:  18.07.2014

Podpis pracovníka, ktorý zvesil  zámer:  ...............................................................

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo