TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

                            OKRESNÉ RIADITEĽSTVO
            HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNĚHO ZBORU V ČADCIV súlade s § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z, o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov a v súlade s  § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra SR
číslo 121/2002 Z.z. o  požiarnej  prevencii  v znení neskorších predpisov

                                       VYHLASUJE
           ČAS  ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU,


           v územnom obvode okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto
                             od 05.08.2013 – do odvolania

 
 Je zakázané vykonávať činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej
bezpečnosti. Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods.1 písm. e) dodržiavať zásady protipožiarnej 
bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, alebo
v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru  a podľa § 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z.z.
v znení neskorších predpisov z a k a z u j e najmä:

-- fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
   horiace alebo tlejúce predmety,
-- vypaľovať porasty bylín, krov a stromov
-- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

     Vlastníci, správcovia, alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom
sú podľa § 6b  ods. 1 písm. c) zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a v znení vyhlášky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších
predpisov p o v i n n í  najmä:
 
- zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť v súlade s opatreniami pre čas zvýšeného nebezpečenstva
  vzniku požiarov najmä:
- pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy
  pochôdzok a s uvedením konkrétnych  časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase
  nachádzať a zabezpečiť  vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
- zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste
  v závislosti od lesných porastov,
- udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový
  príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,                                                                                                   pplk. Ing. Stanislav Zdařil v.r.                                                                            
                                                                                                               riaditeľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo