Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

prezentacia1jhiohj

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Zborove nad Bystricou v súlade s § 59  zákona  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje rodičom, že zápis detí do MŠ sa uskutoční v termíne od: 2. mája do 12. mája 2023.

 

Spôsob podávania žiadostí:

Rodič môže podať žiadosť:

 • osobne,
 • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
 • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.

Rodič môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom:

 • elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo
 • elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Zákonní zástupcovia sa môžu podľa § 144a školského zákona dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy (príloha č. 3).

podmienky prijatia:

 

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
 2. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2023, je predprimárne vzdelávanie povinné.  Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. augusta 2023 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od 1. septembra 2023 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.
 3. Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.
 4. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
 5. Ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2023, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. O to, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2023, je rodič povinný požiadať najneskôr 31. augusta 2023.
 6. Dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku možno prijať na predprimárne vzdelávanie, ak sú v materskej škole vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne podmienky a dieťa bude mať osvojené základné hygienické návyky.

povinné predprimárne vzdelávanie:

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča.

Rozhodnutia o prijatí:

Riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od nového školského roku do 30. júna školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať (t. j. na školský rok 2023/2024 do 30. júna 2023).

Podľa § 144a školského zákona v znení účinnom od 1. januára 2022 sa rozhodnutia o prijatí alebo o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy doručujú obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich(príloha č.3).

Zborov nad Bystricou 10.03.2023

PaedDr. Milan Križan, riaditeľ školy.

pdfZápis do MŠ

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo