Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb ilustracia deti

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Zborove nad Bystricou v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. (Školský zákon) a v zmysle VZN Obce Zborov nad Bystricou, oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční dňa, 18. apríla 2023 v čase od 12.00 hod do 16.00 hod. v hlavnej budove základnej školy za prítomností detí. 

 

Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a doniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz rodiča, kartičku poistenca dieťaťa, ak je dieťa zdravotne postihnuté aj doklad o zdravotnom postihnutí a poplatok 15 EUR na zakúpenie pracovných zošitov pre budúcich prvákov.

Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom, ktoré k 31.08.2023 dovŕši šesť rokov.

 

V prípade ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ Základnej školy s materskou školou rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole (podľa predošlej legislatívy „Odklad povinnej školskej dochádzky“) na základe (§ 28a, ods. 3, školského zákona):

  • písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
  • s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou (t. j. prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

 

 

Zborov nad Bystricou 10. 3. 2023

PaedDr. Milan Križan, riaditeľ školy.

 

 

pdfZapis_ZS_2023.pdf

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo