TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

01jiohoihoMilí rodičia,

slávnostné otvorenie nového školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 5. septembra 2022 o 9.00 hod v areáli ZŠ s MŠ v Zborove nad Bystricou. Slávnostná svätá omša pri príležitosti začiatku nového školského roka bude o 8.00 hod. Materská škola bude otvorená od 5. septembra (pondelok) od 6.30 hod. Školský klub detí bude otvorený od 6. septembra (utorok).

Školská jedáleň oznamuje žiakom základnej školy, že od 6. septembra (utorok) začína variť aj pre žiakov ZŠ. V priebehu začiatku školského roka je potrebné si prevziať u vedúcej jedálne zápisný lístok (prihlášku) na stravovanie. Zápisný lístok je možné si vytlačiť aj online (tlačivo č. 7 Zápisný lístok na školské stravovanie) a podpísaný odovzdať osobne alebo prostredníctvom žiaka vedúcej ŠJ.

Základné informácie pre rodičov žiakov základnej školy

Školské vyučovanie pre žiakov základnej školy začína  5.9.2022 slávnostným otvorením školského roka 2022/2023.

Žiaci 2. až 9. ročníka idú v pondelok po slávnostnom zahájení šk. roka domov.

Žiaci 1. ročníka spolu s rodičmi pôjdu do triedy, kde dostanú pokyny od triednej p. učiteľky.

V utorok 6. septembra začína vyučovanie 7.35 hod v triedach pre všetkých žiakov.

Pred nástupom do školy zákonný zástupca predkladá na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ (iba online) cez rodičovské konto edupage na účel školského vyučovania v škole a prevádzky školských zariadení vyhlásenie o bezpríznakovosti. Vyhlásenie zákonný zástupca predkladá vždy, ak žiak vymešká viac ako päť vyučovacích dní. V zmysle uvedeného môže zákonný zástupca ospravedlniť žiaka základnej školy na päť vyučovacích dní. Pri dlhšej neprítomnosti je potrebné potvrdenie od lekára.

Základné informácie pre rodičov detí materskej školy

 

Materská škola je v prevádzke od 5. septembra 2022 (pondelok).

Deti materskej školy potrebujú:

  • 3-5 ročné deti (malé a stredné): toaletný papier (4ks) papierové vreckovky – 3 celé balenia, prezuvky, pyžamo.
  • 5-6 ročné deti: toaletný papier (4ks) papierové vreckovky – 3 celé balenia, zubná pasta, zubná kefka (poháre deti dostanú v MŠ) prezuvky, pyžamo, úbor na cvičenie (tričko, legíny alebo tepláky, vrecko na úbor)

Všetky deti musia mať vo svojej skrinke náhradné oblečenie, vrátane spodnej bielizne. Týka sa to aj predškolákov.

Ďakujeme, vedenie MŠ.

Stravovanie v školskej jedálni

 

Pre deti a žiakov základnej školy poskytujeme stravovanie v našej školskej jedálni.

Úhrada stravného:

Platí sa vždy v mesiaci k 10.dňu na bankový účet SK82 7500 0000 0040 2715 0189 v ČSOB.

Strava sa prihlasuje na základe Zápisného lístka ( príloha zápisný lístok treba vytlačiť, vypísať a odovzdať vedúcej ŠJ 05.09.2022).

Platí sa pomocou poukážky kde je uvedené meno stravníka, čiastka, bankový účet a variabilný symbol. Vždy je nutné uviesť variabilný symbol!!!

Platby za stravné:

MŠ poldenný  desiata 0,38€ + obed 0,90€+ réžia 0,20€ za každý odobratý obed = 1,48€

MŠ celodenný Desiata 0,38€+ obed 0,90€ + olovrant 0,26€ + réžia 0,20€ = 1,74€ za každý odobratý obed

1.stupeň  1-4 ročník obed 1,21€ + réžia 0,35€ za každý odobratý obed = 1,56€ na deň

2.stupeň  5-9 ročník obed 1,30€ + réžia 0,35€ za každý odobratý obed = 1,65€ na deň

Odhlasovanie a prihlasovanie stravy:

Prihlásený ste vždy automaticky na každý mesiac. Odhlasuje sa v pondelok do 7:00 hod. a v tento deň sa odhlásite na nasledujúci deň t. j utorok do 14:00 hod. alebo na dlhšie. V utorok do 14:00 hod. sa odhlásite na stredu atď. Keď dieťa zabudnete odhlásiť (kvôli chorobe alebo iným nepredvídaným udalostiam) v ten deň si môžete prísť po obed (vlastný obedár) a ostatné dni treba odhlásiť !!!!

Ráno do 7.00 je možné odhlásiť iba na pondelok. Ostatné dni neplatia žiadne výnimky. Je možné sa odhlásiť iba na nasledujúci deň.

Informácia pre nových stravníkov: Noví stravníci alebo stravníci ZŠ, ktorí stratili čip treba si zakúpiť čip u p. riaditeľa a následne k p. vedúcej ŠJ, ktorá ho spáruje s menom stravníka. Žiaci 1. ročníka dostanú čip od p. uč. triednej.  Ďakujem vedúca ŠJ

Poplatky pre školský rok 2022/2023

Poplatky

Mesačný poplatok

Materská škola – celodenný pobyt

 15,-

Materská škola – poldenný pobyt

10,-

Školský klub detí

12,-

Školský klub detí - ranný

10,-

Centrum voľného času

2,-

 

Jednotlivé mesačné poplatky je potrebné uhradiť vždy vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

1. Príspevok za dieťa umiestnené v materskej škole sa neuhrádza :

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci),

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

2. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia starostu obce sa neuhrádza za dieťa :

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa neuhradí poplatky za MŠ v príslušnom termíne bude takéto dieťa brané ako odhlásené z dochádzky do MŠ

Príspevok za dieťa umiestnené v školskom klube detí alebo CVČ môže zriaďovateľ znížiť resp. odpustiť :

a) ak zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada zriaďovateľa školského klubu detí a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

 

Milí rodičia, žiaci!

Spolu so všetkými zamestnancami Základnej školy s materskou školou Vám prajeme úspešný štart do nového školského roka 2022/2023.

PaedDr. Milan Križan, riaditeľ školy.

 

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo