Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

pdf subor

 

pdfVZN o dani za ubytovanie237.86 KB
pdfVZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov na území obce176.27 KB
pdfVZN o kontrole vykonávanej obecnou samosprávou230.33 KB
pdfVZN o obmedzení predaja a používania alkoholických nápojov224.31 KB
pdfVZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce222.29 KB
pdfVZN č. 05/2011 prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku267.44 KB
pdfVZN č. 02/2012 o verejnom poriadku253.77 KB
pdfVZN č. 2/2014 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území obce500.14 KB
pdfVZN č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd228.11 KB
pdfVZN č.1/2015 - Trhový poriadok442.69 KB
pdfVZN č. 2/2015 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou363.79 KB
pdfVZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky87.04 KB
pdfVZN č. 1/2016 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia výšky úhrady za opatrovateľskú službu v obci Zborov nad Bystricou269.52 KB
pdfDodatok č. 2 k VZN č. 1/2016 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia výšky úhrady za opatrovateľskú službu v obci Zborov nad Bystricou161.41 KB
pdfDodatok č. 04 k VZN č. 1/2016 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia výšky úhrady za opatrovateľskú službu v obci Zborov nad Bystricou
pdfVZN č. 2/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce318.08 KB
pdfVZN č. 2/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Zborov nad Bystricou
pdfVZN č. 01/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce
pdfVZN č. 02/2020 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch vybudovaných z prostriedkov získaných štátnou dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania
pdfVZN č. 03/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zborov nad Bystricou
pdfVZN č. 04/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
pdfVZN č. 02/2021 o správnych poplatkoch a iných poplatkoch na území obce320.68 KB
pdfDodatok č. 1 k VZN 02/2021 O správnych poplatkoch a iných poplatkoch na území obce
pdfVZN č. 03/2021 o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácii a verejných priestranstiev 324.42 KB
pdfVZN č. 01/2022 Obce Zborov nad Bystricou o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v katastrálnom území Obce Zborov nad Bystricou v mieste kde je verejná kanalizácia vybudovaná194.25 KB
pdfZásady hospodárenia s majetkom obce404.87 KB
pdfZásady odmeňovania poslancov244.69 KB
pdfRokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva328.05 KB
pdfRokovací poriadok Obecného zastupiteľstva298.3 KB
pdfŠtatút obce539.53 KB

pdfZásady postupu pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach obce924.1 KB

pdfVZN 03/2022 Obce Zborov nad Bystricou o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za využívanie verejného priestranstva, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné prístroje.pdf
pdfVZN 04/2022 o miestnom poplatku za tuhý komunálny odpad a drobný stavebný odpad.pdf
pdfVZN 05/2022 O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Zborov nad Bystricou.pdf
pdfPríloha č.1 k VZN 05/2022 ŽIADOSŤ O DOTÁCIU Z ROZPOČTU OBCE ZBOROV NAD BYSTRICOU.pdf
pdfPríloha č.2 k VZN 05/2022 Zmluva o poskytnutí dotácie.pdf
pdfPríloha č. 3 k VZN 05/2022 ZÚČTOVANIE DOTÁCIE.pdf
pdfPríloha č.4 k VZN 05/2022 Čestné prehlásenie k žiadosti.pdf
pdfVZN 01/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Zborov nad Bystricou a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zborov nad Bystricou.pdf
pdfVZN 02/2023 ZpS Harmónia poplatky.pdf

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo