TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

 

P R E V Á D Z K O V Ý   P O R I A D O K   Z B E R N É H O    D V O R A
zriadeného obcou Zborov nad Bystricou

 

Článok I
Funkcia zberného dvora


1. Zariadenie na zber odpadov – Zberný dvor je zriadený na účely bezplatného legálneho uloženia uvedených zložiek komunálneho odpadu. Iný odpad nie je možné na zberný dvor uložiť.

2. Zberný dvor (ďalej aj ako „ZD“) je určený výhradne pre osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na území obce Zborov nad Bystricou a ktoré sa zapojili do systému zberu komunálneho odpadu v Zborove nad Bystricou, čo musí osobne preukázať:
–    identifikačným dokladom preukazujúcim trvalý alebo prechodný pobyt v obci Zborov nad Bystricou,
–    dokladom preukazujúcim zapojenie sa do systému množstvového zberu nie starším ako 12 mesiacov. Za takýto doklad sa považuje v prípade obyvateľa bytu v bytovom dome výmer mesačného predpisu zálohových platieb od správcovskej spoločnosti; v prípade individuálneho producenta doklad o zaplatení poplatku za komunálne odpady (poštová poukážka alebo faktúra a výpis z účtu o jej úhrade).

3. Zložky komunálneho odpadu, ktoré je možné uložiť na zberný dvor:

objemný odpad (20 03 07) – nábytok z dreva, drevené okenné rámy bez sklenej výplne, koberce a pod. Tento nábytok je potrebné do zberného dvora odovzdať v rozobratom resp. demontovanom stave,

drobný stavebný odpad (17 01 07,17 05 04,17 09 04) – odpad zo stavebných úprav, udržiavacích a rekonštrukčných prác vykonávaných fyzickou osobou, ktoré nevyžadujú ani stavebné povolenie, ani ohlásenie. Maximálne množstvo pre uloženie 1m3 na domácnosť.

kovy ( 20 01 40) - železný šrot nesmie obsahovať nebezpečné látky (ropné produkty, chemikálie a pod.) Hmotnosť a rozmery jednotlivých dovážaných častí musia spĺňať podmienku ľahkej manipulácie s nimi, 

sklo ( 20 01 02) - sklo biele ( tabuľové, fľaše, obaly), sklo farebné ( fľaše, obaly), okenné sklo,

papier (20 01 01) - obaly z lepenky, kartóny zviazané na čo najmenší objem, noviny,  časopisy, reklamné plagáty,

plasty (20 01 39) - PET fľaše ( požaduje sa stlačenie prázdnych fliaš z dôvodu zníženia objemu odpadu), obaly z aviváží, šampónov, kozmetických výrobkov. Zakazuje sa odovzdávať plasty znečistené, naplnené inými látkami,

jedlé oleje a tuky (20 01 25)

pneumatiky ( 16 01 03) - pneumatiky z osobných automobilov bez diskov, z bicyklov, motocyklov a podobne,

šatstvo, textílie (20 01 10, 20 01 11) – čistý, bez obsahu nebezpečných látok,

vyradené elektrické a elektronické zariadenia ( 20 01 36) - nefunkčné elektrospotrebiče a elektrické káble bez obsahu nebezpečných látok.

 

Článok 2
Povolené množstvá


1. Do zberného dvora môžu občania priniesť a uložiť nasledovné množstvá odpadu:

Por. číslo

Kat. číslo

Názov

množstvo/rok

1

20 01 01

papier a lepenka

bez obmedzenia

2

20 01 02

sklo

bez obmedzenia

3

20 01 39

plasty

bez obmedzenia

4

20 01 10

šatstvo

bez obmedzenia

5

20 01 11

textílie

bez obmedzenia

6

20 01 25

jedlé oleje a tuky

bez obmedzenia

7

16 01 03

pneumatiky

4ks/domácnosť/rok

8

20 01 36

vyradené elek. a

elektrotech. zariad.

bez obmedzenia

9

17 99 00

drobný stavebný odpad

150 kg/ domácnosť/rok

10

20 01 40

kovy

bez obmedzenia

11

20 03 07

objemný odpad

bez obmedzenia2. Odpad sa ukladá bezodplatne len do kontajnerov a nádob na to určených, resp. na to určené miesta podľa pokynov zamestnancov zberného dvora. Pri naplnení kapacity zberného dvora má právo poverená osoba pre daný deň alebo na dobu nevyhnutnú z prevádzkových dôvodov zberný dvor uzatvoriť.

 

Článok 3
Prevádzka zberného dvora


Zberný dvor je v prevádzke od 1. augusta 2014. Otvorený je každý pracovný deň v čase od 8:00 do 14:00 hod. (s výnimkou štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja).

Je potrebné kontaktovať zodpovednú osobu na zberný dvor:

Peter Häusler 0948 461 815

Článok 4
Zodpovednosť za prevádzku


Za dodržiavanie pravidiel prevádzky, bezpečnosť pri práci a požiarnu bezpečnosť zodpovedá obsluha zberného dvora, ktorá tiež usmerňuje obyvateľov pri ukladaní odpadu do jednotlivých zberných nádob a zabezpečuje nahlásenie požiadavky na odvoz plných kontajnerov

Vedúci prevádzky zberného dvora : Ján Mitka

 

Článok 5
Podmienky prevzatia odpadu


1. Vjazd návštevníka do areálu zberného dvora je limitovaný použitím osobného motorového vozidla max. nosnosti do 3,5 t prípadne s prívesným vozíkom max. objemu 1 m3.

2. V zariadení na zber odpadov zabezpečuje vstupnú vizuálnu kontrolu privážaného odpadu službukonajúci zamestnanec, ktorý odhadne množstvo odpadu a overí, či sa v dovážanom odpade nenachádza prímes znečisťujúcich škodlivín alebo druh odpadu, ktorý nie je povolené ukladať do zberného dvora. Ak pri vizuálnej kontrole sa zistí, že v separovanom odpade sa nachádza aj iný odpad ako držiteľom deklarovaný, nebude tento odpad prevzatý. Ak bol odpad už vyložený, vyzve dodávateľa na jeho okamžité odstránenie s upozornením, že všetky náklady spojené s jeho odstránením, zneškodnením, resp. za prípadnú ujmu na životnom prostredí, alebo zdraví znáša dodávateľ odpadu.

3. Uložením odpadov na určené miesto sa stáva držiteľom odpadu obec Zborov nad Bystricou.

Článok 6
Evidencia odoberaného odpadu:


1. O prevzatom odpade do zberného dvora sa vedie evidencia podľa § 15 vyhlášky č. 283/2001 Z.z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch. V evidencii o uloženom odpade sa zaznamenávajú údaje o pôvodcovi odpadu (meno a adresa trvalého resp. prechodného pobytu v obci), evidenčné číslo vozidla (ak bol odpad dovezený motorovým vozidlom), čas príchodu do zberného dvora a čas odchodu, množstvo a druh dovezeného odpadu. Údaje do evidencie zaznamenáva službukonajúci zamestnanec v zbernom dvore.

2. Návštevník zberného dvora musí osobne preukázať trvalý alebo prechodný pobyt na území obce identifikačným dokladom (občiansky preukaz alebo pas a povolenie na dlhodobý pobyt cudzinca). Odpad musí pôvodca odpadu odovzdať osobne.

Článok 7
Povinnosti návštevníka zberného dvora


Návštevník zberného dvora je povinný:
•    ohlásiť sa službukonajúcemu zamestnancovi zberného dvora,
•    oboznámiť sa s Prevádzkovým poriadkom ZD, bezpečnostnými pokynmi,
•    preukázať sa identifikačným dokladom a dokladom o zapojení sa do systému zberu komunálnych odpadov na území obce,
•    vyplniť „Formulár návštevníka“ a potvrdiť oboznámenie sa s Prevádzkovým  poriadkom a bezpečnostnými pokynmi,
•    oznámiť druh a množstvo privážaného odpadu,
•    riadiť sa týmto Prevádzkovým poriadkom a pokynmi zamestnanca zberného dvora,
•    vstupovať do priestoru zberného dvora len so súhlasom zamestnanca zberného dvora,
•    pohybovať len po trase určenej zamestnancom zberného dvora,
•    pri použití motorového vozidla dodržiavať v areáli max. rýchlosť 5 km/hod,
•    zdržiavať sa v priestore zberného dvora len nevyhnutný čas, ktorý je potrebný na vyloženie odpadu a po uložení odpadu bezodkladne priestor zberného dvora opustiť,
•    zakázané je rozoberať a vynášať akékoľvek odpady uložené v zbernom dvore,
•    v priestore zberného dvora je prísny zákaz fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom

Článok 8
Povinnosti zamestnanca ZD


Zamestnanec ZD je povinný:
•    skontrolovať pred vpustením návštevníka ZD do ZD, jeho úplnosť a pravdivosť,
•    následne zapísať údaje do evidencie
•    sprevádzať návštevníka ZD po ZD a poskytovať informácie návštevníkovi ZD za účelom správneho využívania ZD,
•    dbať na správne uloženie odpadu s dôrazom na minimalizáciu objemu odpadu
•    dbať, aby na ZD nebolo súčasne viac motorových vozidiel
•    dbať na bezpečnosť pri práci a dodržiavať ustanovenia ZP
•    Zamestnancom ZD sa prísne zakazuje vynášať zo ZD akékoľvek odpady

Článok 9
 Sťažnosti, podnety


1. Návštevník ZD má právo podať sťažnosť na postup zamestnancov ZD pri ukladaní odpadu.

Sťažnosť musí obsahovať nasledujúce náležitosti:
•    deň a čas, kedy sa stala udalosť, ktorá je predmetom sťažnosti,
•    meno, priezvisko a kontaktné údaje sťažovateľa (e-mail,....),
•    sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná a musí byť sťažovateľom podpísaná.

2. Sťažnosť alebo podnet je potrebné podať na Obecný úrad Zborov nad Bystricou, č. 223, 023 03 Zborov nad Bystricou. O spôsobe vybavenia bude sťažovateľ informovaný do 60 pracovných dní.

Článok 10
Ostatné ustanovenia


Obec Zborov nad Bystricou si vyhradzuje právo na zmeny a doplnky v tomto prevádzkovom poriadku.

Odovzdanie odpadov na zbernom dvore je pre občana obce Zborov nad Bystricou do schválenia sadzobníka – úplne bezplatné.


Dátum účinnosti prevádzkového poriadku: 1.8.2014.

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo