TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

oznamObyvatelia obce môžu od 1. augusta 2014 využívať prvý zberný dvor v obci, kde môžu bezplatne odovzdať vyseparované zložky odpadu (sklo, papier, plasty, tuky, oleje,) objemné odpady a drobné stavebné odpady za osobitých podmienok prevádzkovania.

V rámci realizácie projektu Zberného dvoru sa v rámci obci vybudovalo aj 15 zberných miest, ktoré budú slúžiť pre obyvateľov na likvidáciu plastov, skla a papieru. Dvor je určený na celoročné bezplatné uloženie odpadu z domácnosti v rámci obce.

Okrem objemného odpadu (napr. drevený nábytok, okenné rámy a pod.) môžu uložiť v zbernom dvore kovový odpad, elektrospotrebiče a taktiež pneumatiky. Na druhej strane, obsahom privezeného odpadu nemôže byť komunálny a biologický rozložiteľný odpad (napr. lístie, tráva, uhynuté zvieratá), odpad obsahujúci azbest, liečiva a medicínsky odpad. Výstavba prvého zberného dvora bola spolufinancovaná Európskou úniou vo výške 470 102,06 Eur. Celkové náklady sa dostali na úroveň 494 844,27 Eur. Služby zberného dvora môžu využívať obyvatelia počas pracovných dní, v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. Prevádzkovateľom zariadenia je obec Zborov nad Bystricou. Otvorením dvora plní obec jednu zo svojich priorít v oblasti ochrany životného prostredia a zároveň týmto krokom chce aktívne prispieť k zvýšeniu poriadku a čistoty na verejných priestranstvách v našej obci.

Základné informácie pre verejnosť:

Zberný dvor, Zborov nad Bystricou
Kontakt: tel.: 041 432 30 80 kl. 16
Prevádzkové hodiny: pondelok až piatok, 08.00 – 14.00 hod.
Kto môže zberný dvor využívať:
obyvatelia obce Zborova nad Bystricou preukázaním sa:
•    dokladom totožnosti,
•    dokladom o zaplatení poplatku za komunálne odpady.

Zberný dvor slúži pre odovzdanie nasledovných druhov odpadov: 

  • papier a lepenka 
  • sklo
  • plasty 
  • šatstvo a textílie
  • kovy
  • opotrebované pneumatiky
  • objemný odpad z domácností
  • drobný stavebný odpad z domácností
  • vyradené elektrické a elektronické zariadenia; žiarivky a výbojky; autobatérie.

 

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo