Obec Zborov nad Bystricou ako vlastník a prevádzkovateľ verejného vodovodu podľa zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, podľa § 13 ods. 3 zverejňuje výsledky monitorovania kvality pitnej vody vo verejnom vodovode za rok 2017.
Prevádzkovateľ verejného vodovodu na základe Nariadenia vlády č. 354/2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, vykonal v roku 2017 4 minimálne a 1 úplný rozbor.


Výsledky rozborov pitnej vody:

pdfU Mydlov-Pitkov - Stančo Miloslav č.d. 76483.72 KB

pdfU_Zuščákov - Jedinak Miroslav č.d. 6 79.15 KB

pdfZariadenie pre seniorov Harmónia378.37 KB

pdfZákladná škola s materskou školou519.01 KB

pdfU Ščibalov - RD s.č. 500380.65 KB

pdfZborov nad Bystricou - U Komanov, Potočárová Emília 378.63 KB

pdfReštaurácia u Richtára3.02 MB

pdfObecný úrad

pdfU Hažov - Ladislav Murgaš č.d. 625383.40 KB

pdfU Ščibalov - rodinný dom s.č. 616 - Pavol Murgaš378.70 KB

pdfU Kocifajov - rodinný dom s.č. 23 - Pavol Droščák