P O Z V Á N K A


Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov

zvolávam 13. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou

vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa bude konať dňa 1. marca 2021 (pondelok) o 15.00 hod.

v kancelárii starostu obce Zborov nad Bystricou.

 

Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
5. Určenie ceny vodného od 01.06.2021
6. Správa o projektových zámeroch v roku 2021
7. Žiadosti občanov
8. Rôzne - diskusia
9. Schválenie uznesení
10. Záver

 

Účasť verejnosti na zasadnutí obecného zastupiteľstva je zabezpečená konaním zasadnutia v sále kultúrneho domu. Počas celého rokovania bude k dispozícii zvuková technika. Každý účastník zasadnutia musí mať ochranné rúško a ďalšie ochranné prvky (rukavice) v zmysle odporúčaní hlavného hygienika SR a prijatých opatrení UVZ SR s cieľom predchádzaniu a eliminácii šírenia nákazy vírusom COVID 19. Sála kultúrneho domu bude pred zasadnutím obecného zastupiteľstva a tiež aj po zasadnutí vydezinfikovaná. Počet zástupcov verejnosti bude limitovaná kapacitou miestnosti z hľadiska zabezpečenia minimálne 2m odstupov a ostatných preventívnych opatrení.

 

V Zborove nad Bystricou 23.02.2021

 

 

                                                                              PaedDr. Juraj Hlavatý                                                       
                                                                                      starosta obce