Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

ef922889 55b8 419b b56b 371a85e5de54Na rokovaní Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou dňa 18.09.2020 vystúpil zástupca spoločnosti SEVAK, a.s., pán Ing. Hamacek, ktorý podal k výstavbe kanalizácie v našej obci nasledovné informácie.

Ukončenie stavby ,,Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce" je naplánované na 13. novembra 2020. V obci sú položené takmer všetky potrubia, ostáva už len urobiť dopoje okolo čerpacích staníc a dve kanalizačné prípojky, ktoré sa musia urobiť na štátnej ceste pretlakom. Chystá sa asfaltovanie - do 15. októbra 2020 sa budú asfaltovať miestne komunikácie a od 15.októbra 2020 sa bude asfaltovať štátna cesta. V obci sa urobilo cca 566 ks kanalizačných prípojok a bolo položených 12,4 km sietí.

Na koho sa má občan obrátiť, pokiaľ prípojka nie je spravená v súlade s jeho požiadavkou. Stalo sa napríklad aj to, že prípojka bola spravená do protispádu. S kým má rokovať?
Každý občan predtým, ako sa mu prípojka zrealizuje, podpisuje tlačivo o umiestnení kanalizačnej prípojky alebo odbočenia. Keď sa prípojka zrealizuje, znovu podpisuje zhotoviteľovi tlačivo, v ktorom prehlasuje, že prípojka bola zrealizovaná tak, ako ju požadoval. Občan môže prísť s reklamáciou na SEVAK, avšak, ak podpísal u zhotoviteľa tlačivo, v ktorom potvrdil, že prípojka bola urobená podľa jeho požiadaviek, SEVAK ju nevie u zhotoviteľa zreklamovať. Ak by tam bol protispád, SEVAK to uvidí na kamere pri skúškach, prípadne sa to zistí počas toho, ako sa občan napojí a bude to riešiť so zhotoviteľom, aby to opravil. Občania sa majú obracať na SEVAK – zákaznícke centrum Čadca.

Predpokladaný termín ukončenia a dania do prevádzky, kedy sa budú môcť občania napojiť a odpojiť od žumpy?
Žiadosť o kolaudáciu chce SEVAK podať v januári 2021. 13. novembra 2020 by mala byť stavba ukončená, následne v decembri bude sumarizovať doklady ku kolaudácii. Stavba by mohla byť do júna 2021 skolaudovaná, a potom by sa občania mohli začať napájať. Ak občan podpísal Zmluvu o budúcej zmluve, SEVAK mu pošle poštou výzvu, v ktorej ho upozorní nato, že stavba je už sfunkčnená, skolaudovaná a môže sa začať napájať. Občania majú nato 90 dní odo dňa doručenia výzvy. Výzvy nemusia prísť všetkým občanom naraz, nakoľko je zrealizovaných okolo 4 000 odbočení, budú sa posielať postupne. Niekomu môže prísť výzva až v roku 2022. Pokiaľ bude stavba skolaudovaná, pán starosta o tom bude vedieť a občania, ktorí sa budú chcieť pripojiť, nebudú musieť čakať na výzvu. Ak sa napoja, musia prísť do týždňa na SEVAK do Čadce, nahlásiť sa a podpísať zmluvu. Platba bude paušálna, vychádza to cca 40 € na osobu ročne. Občan dáva čestné prehlásenie s počtom osôb, ktoré s ním bývajú v domácnosti. Ak v domácnosti bývajú aj študenti alebo niektorí pracujú na týždňovkách, dá sa dať čestné prehlásenie, že táto osoba sa doma zdržuje počas roka menej, a tak občan zaplatí len alikvotnú čiastku za takúto osobu.

Ako sa budú riešiť budúce škody, ktoré vzniknú ohľadom výstavby kanalizácie? Napr. pri kopaní kanalizácie sa posunul vodovod zo svojho lôžka.
Ak niečo takéto nastane a preukáže sa, že je to vplyvom kanalizácie, SEVAK to bude riešiť so zhotoviteľom.

Musí byť šachta aj so spätnou klapkou.?
Je to na občanovi, či si ju dá alebo nie. SEVAK však doporučuje šachtu aj so spätnou klapkou.

Musí prípojku realizovať oprávnená osoba? NIE. Občania si môžu prípojku realizovať svojpomocne. Keď sa napoja, musia prísť na zákaznícke centrum do Čadce, kde si so sebou prinesú list vlastníctva, stačí vytlačený aj z internetu, ďalej prinesú snímku katastrálnej mapy buď z katastra alebo vytlačenú z internetu, do ktorej zaznačia zrealizovanú časť prípojky na svojom pozemku, ktorú si vybudovali – kde majú šachtu a kadiaľ im vedie kanalizačná prípojka. Občania nemusia dokladovať ohlásenie drobnej stavby od stavebného úradu, SEVAK to nebude vyžadovať, je tam výnimka.

Musí mať každý občan šachtu? ÁNO. Aj keď je rodinný dom blízko pri kanalizácii, povedzme meter? ÁNO. Dá sa spraviť výnimka, ale len pokiaľ je dom na hranici pozemku, čiže končí cesta a hneď začína dom a nie je možné niekde osadiť šachtu. Vtedy bude SEVAK súhlasiť s čistiacim kusom, ktorý bude osadený v suteréne hneď za obvodovým múrom. Bude to chodiť kontrolovať revízny technik.

 

 

 

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo