Zberný dvor

Obyvatelia obce môžu od 1. augusta 2014 využívať prvý zberný dvor v obci, kde môžu bezplatne odovzdať vyseparované zložky odpadu (sklo, papier, plasty, tuky, oleje,) objemné odpady a drobné stavebné odpady za osobitých podmienok prevádzkovania. V rámci realizácie projektu Zberného dvoru sa v rámci obci vybudovalo aj 15 zberných miest, ktoré budú slúžiť pre obyvateľov na likvidáciu plastov, skla a papieru. Dvor je určený na celoročné bezplatné uloženie odpadu z domácnosti v rámci obce.