1010496 info icon 4V súčasnom období sa pripravuje realizačná projektová dokumentácia, ktorá bude zohľadňovať podľa možnosti aj požiadavky, ktoré boli predložené zo strany obce. Začatie realizácie prác sa podľa schváleného harmonogramu predpokladá v letných mesiacoch 2018.

 

Týmto by sme si zároveň dovolili požiadať obyvateľov a majiteľov nehnuteľností v dotknutých častiach obce o spoluprácu pri zriaďovaní jednotlivých kanalizačných resp. vodovodných odbočení k ich nehnuteľnostiam. Zhotoviteľ bude pred realizáciou jednotlivých kanalizačných vetiev a vodovodných radov oslovovať obyvateľov danej lokality, pričom občania budú informovaní o umiestnení odbočenia pre ich nehnuteľnosť. Až podpis Zhotoviteľom predloženého Zápisu o umiestnení odbočky jednotlivým majiteľom nehnuteľnosti bude podkladom pre samotnú realizáciu odbočenia. Pred tým ako bude odbočenie zrealizované občan musí podpísať Zmluvu o budúcej zmluve o pripojení na verejnú kanalizáciu, resp. vodovod. Samotné tlačivá Zmlúv o budúcich zmluvách o pripojení sú k dispozícii na jednotlivých obecných úradoch, resp. v sídle Objednávateľa (SEVAK a. s.). Dovolili by sme si Vás upozorniť, že po realizácii jednotlivých kanalizačných vetiev a vodovodných radov nebude možná realizácia dodatočných odbočení.

Ďalej by sme Vás chceli informovať o novele zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách , ktorá nadobudla účinnosť dňa 15. 03. 2018. Táto novela ukladá vlastníkom nehnuteľností, na ktorých vznikajú odpadové vody, novú povinnosť - pripojiť na verejnú kanalizáciu aj nehnuteľnosti, ktorým bola povolená žumpa okrem prípadov, že to nie je technicky možné, prípadne by si to vyžadovalo neprimerane vysoké náklady. Túto povinnosť si musia vlastníci nehnuteľností splniť do 31.12.2021.


Pokiaľ sa vlastníci nehnuteľností nepripoja na existujúcu verejnú kanalizáciu, v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách ten, kto zhromažďuje odpadové vody v žumpe, bude musieť na výzvu obce alebo orgánu štátnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd za posledné 2 roky.


Veríme, že Vám tieto informácie pomôžu a budú základom pre dobrú spoluprácu pri výstavbe tak časovo, technicky ako aj finančne náročného projektu. Zároveň by sme si Vás dovolili požiadať o Vašu trpezlivosť a ústretovosť pri realizácii prác, ktorých výsledkov, ako veríme, bude ukončenie tejto verejnoprospešnej stavby, ktorá bude slúžiť nielen na ochranu životného prostredia v ktorom žijete, ale prispeje aj k lepšiemu a pohodlnejšiemu životu obyvateľov vo Vašom regióne.