Kanalizacia

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Začatie stavby s názvom: „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“
GRAVITAČNÁ KANALIZÁCIA V OBCI ZBOROV NAD BYSTRICOU

 

 

Vážení občania,

dovoľte mi touto cestou vás informovať o podpísaní zmluvy s dodávateľom na vybudovanie gravitačnej (samospádovej) kanalizácie v našej obci. Po dlhých a nekonečných rokoch sa naša obec a jej obyvatelia konečne dočkajú kanalizácie, ktorá je pre nás a naše životné prostredie tak nesmierne dôležitá.

Milí spoluobčania, aj keď je to radostná správa, na druhej strane nám ako vedeniu obce, to prináša nesmierne bremeno, ktoré tu nastane pri samotnej realizácií. Aby sme úspešne zvládli tento projekt dotiahnuť do zdarného konca, bude potrebná ohľaduplnosť, trpezlivosť a pevné nervy hlavne z vašej strany, pretože v najbližších rokoch nás čakajú rozkopané cesty, miestne komunikácie, chodníky......

Ja, ako starosta obce, sa budem maximálne snažiť, aby vaše obmedzenia boli čo najmenej bolestivé, aj keď pripúšťam, že to bude ťažký boj. Vyviniem maximálne úsilie, aby ste boli včasne a riadne informovaní o každom zásahu, ktorý obmedzí váš každodenný život.

Na internetovej stránke obce bude zriadený priečinok – výstavba kanalizácie, v ktorom si nájdete aktuálne informácie týkajúce sa tejto stavby. Pravidelne a včas vás budeme informovať o všetkých krokoch, ktoré sa vykonajú do prvého výkopu.

 

                                                                                                                          PaedDr. Juraj Hlavatý
                                                                                                                                  starosta obce

 

 

Termín začatia realizácie: máj – júl 2018
Ukončenie stavebných prác: august – september 2020
Čo rieši táto stavba: rieši vybudovanie kanalizácie v meste Krásno nad Kysucou a obciach Zborov nad Bystricou, Klubina, Stará Bystrica, Radôstka, Nová Bystrica a Oščadnica
Kto je investor: Investorom stavby sú Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina.
Kto je zhotoviteľ stavby: Združenie zhotoviteľov STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o. Bratislava, INPEK, s. r. o. Nitra a ARPROG, a. s. Poprad.
Kto je stavebný dozor: firma AMBERG Engineering, Slovakia s. r. o. Bratislava.
Čo je prvý krok k začatiu stavby: vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu a túto odsúhlasiť. Zároveň bude potrebné pripraviť harmonogram výstavby a projekty dopravného značenia.

Zhotoviteľ bude pred realizáciou jednotlivých kanalizačných stôk oslovovať obyvateľov danej lokality, kde sa v rámci ich pozemku upresní trasa prípojky a umiestnenie odbočenia pre ich nehnuteľnosť.

Viac informácií vám prinesieme po rokovaní starostu obce s investorom, zhotoviteľom a stavebným dozorom začiatkom marca 2018.