P O Z V Á N K A


Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov

zvolávam 17. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou

vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa bude konať dňa 26. novembra 2021 (piatok) o 16.00 hod.

v kancelárii starostu obce Zborov nad Bystricou.

 

Program:
1.   Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2.   Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice - predkladá: Dr. Hlavatý
3.   Správa o plnení uznesení - predkladá: Mgr. Galgánková
4.   Dodatok č. 01 k zriaďovacej listine ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604 - predkladá: Dr. Hlavatý
5.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022 – predkladá: Ing. Podmanický
6.   Rozpočet obce na roky 2022 – 2024 - predkladá: Dr. Hlavatý
7.   Konsolidovaná výročná správa za rok 2020 – predkladá: Dr. Hlavatý
8.   Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce - predkladá: Ing. Podmanický
9.   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ za šk.rok 2020/2021- predkladá: Dr. Križan
10. Plán zasadnutí OZ pre rok 2022 - predkladá: Dr. Hlavatý
11. Správa o činnosti a hospodárení obecného podniku - predkladá: Mgr. Kormanec
12. Pošta – žiadostí doručené do podateľne OcÚ - predkladá: Dr. Hlavatý
13. Dodatok č. 01 k VZN č. 01/2021 poskytovanie služieb ZpS Harmónia - predkladá: Dr. Hlavatý
14. Rôzne - diskusia
15. Schválenie uznesení
16. Záver

 

V Zborove nad Bystricou 29.10.2021

 

 

                                                                              PaedDr. Juraj Hlavatý                                                       
                                                                                      starosta obce