P O Z V Á N K A


Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov

zvolávam 16. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou

vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa bude konať dňa 27. augusta 2021 (piatok) o 16.00 hod.

v kancelárii starostu obce Zborov nad Bystricou.

 

Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Správa o plnení uznesení
4. VZN č. 02/2021 o správnych poplatkov a iných poplatkov na území obce
5. VZN č. 03/2021 o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií
6. Nájom v zdravotnom stredisku
7. Žiadosti doručené do podateľne obce
8. Rôzne - diskusia
9. Schválenie uznesení
10. Záver

 

V Zborove nad Bystricou 06.08.2021

 

 

                                                                              PaedDr. Juraj Hlavatý                                                       
                                                                                      starosta obce