P O Z V Á N K A


Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov

zvolávam 15. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou

vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa bude konať dňa 18. júna 2021 (piatok) o 15.00 hod.

v kancelárii starostu obce Zborov nad Bystricou.

 

Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Záverečný účet Obce Zbotrov nad Bystricou za rok 2020
4. Pedagogicko -organizačné zabezpečenie výchovno–vzdel. procesu 2021/202
5. Nájomné zmluvy – predĺženie nájomných zmlúv
6. Voľba prísediacich Okresného súdu v Čadci
7. Rôzne - diskusia
8. Schválenie uznesení
9. Záver

 

V Zborove nad Bystricou 11.06.2021

 

 

                                                                              PaedDr. Juraj Hlavatý                                                       
                                                                                      starosta obce