P O Z V Á N K A


Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov

zvolávam 14. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou

vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa bude konať dňa 21. mája 2021 (piatok) o 16.00 hod.

v kancelárii starostu obce Zborov nad Bystricou.

 

Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Nájom pozemku – Radovka
5. Odpadové hospodárstvo v Obci Zborov nad Bystricou
6. Voľba prísediacich Okresného súdu v Čadci
7. VZN č. 01/2021- ZpS Harmónia
8. Návrh kúpnych zmlúv - kanalizácia
9. Žiadosti občanov
10. Kronika obce za rok 2020
11. Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2021
12. Správa o činnosti obecnej polície za rok 2020
13. Nájomné zmluvy Obce Zborov nad Bystricou
14. Rôzne - diskusia
15. Schválenie uznesení
16. Záver

 

V Zborove nad Bystricou 10.05.2021

 

 

                                                                              PaedDr. Juraj Hlavatý                                                       
                                                                                      starosta obce