P O Z V Á N K A


Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov

zvolávam 12. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou

vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa bude konať dňa 27. novembra 2020 (piatok) o 16.00 hod.

v kancelárii starostu obce Zborov nad Bystricou.

 

Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Rozpočet obce na roky 2021 -2023
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie I. polrok 2021
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
7. Konsolidovaná výročná správa obce
8. VZN č. 02/2020
9. VZN č. 03/2020
10. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ za šk. rok 2019/2020
11. VZN č. 04/2020 – nakladanie s odpadmi
12. Rôzne - diskusia
13. Schválenie uznesení
14. Záver

 

Účasť verejnosti na zasadnutí obecného zastupiteľstva je zabezpečená konaním zasadnutia v sále kultúrneho domu. Počas celého rokovania bude k dispozícii zvuková technika. Každý účastník zasadnutia musí mať ochranné rúško a ďalšie ochranné prvky (rukavice) v zmysle odporúčaní hlavného hygienika SR a prijatých opatrení UVZ SR s cieľom predchádzaniu a eliminácii šírenia nákazy vírusom COVID 19. Sála kultúrneho domu bude pred zasadnutím obecného zastupiteľstva a tiež aj po zasadnutí vydezinfikovaná. Počet zástupcov verejnosti bude limitovaná kapacitou miestnosti z hľadiska zabezpečenia minimálne 2m odstupov a ostatných preventívnych opatrení.

 

V Zborove nad Bystricou 13.11.2020

 

 

                                                                              PaedDr. Juraj Hlavatý                                                       
                                                                                      starosta obce