P O Z V Á N K A


Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov

zvolávam 11. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou

vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa bude konať dňa 18. septembra 2020 (piatok) o 16.00 hod.

v kancelárii starostu obce Zborov nad Bystricou.

 

Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Kanalizácia obce – aktuálne info
5. Projekty obce – schválenie uznesení
6. Pošta od občanov
7. Rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu
8. Rôzne - diskusia
9. Schválenie uznesení
10. Záver

 

V Zborove nad Bystricou 03.09.2020

 

 

                                                                              PaedDr. Juraj Hlavatý                                                       
                                                                                      starosta obce