P O Z V Á N K A


Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov

zvolávam 10. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou

vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa bude konať dňa 26. júna 2020 (piatok) o 16.00 hod.

v kancelárii starostu obce Zborov nad Bystricou.

 

Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Záverečný účet Obce Zborov nad Bystricou za rok 2019
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
6. Prenájom majetku podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
7. Dodatok č. 02 k VZN č. 01/2019 ZpS Harmónia
8. Sťažnosť na uznesenie obecného zastupiteľstva – Anna Michalcová
9. Sociálny podnik – nájomná zmluva
10. Rôzne - diskusia
11. Schválenie uznesení
12. Záver

 

V Zborove nad Bystricou 03.06.2020

 

 

                                                                              PaedDr. Juraj Hlavatý                                                       
                                                                                      starosta obce