P O Z V Á N K A


Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov

zvolávam 8. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou

vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa bude konať dňa 21. februára 2020 (piatok) o 16.00 hod.

v kancelárii starostu obce Zborov nad Bystricou.

 

Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Kúpa pozemkov Gorilov potôčik
5. Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti
6. Výročná správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019
7. Výročná správa o činnosti obecnej polície za rok 2019
8. Dodatok č. 04 k VZN č. 01/2016 – opatrovateľská služba
9. Dodatok č. 01 k VZN 01/2019 – ZPS Harmónia
10. Zápis do kroniky obce za rok 2019
11. Návrh - Verejno-obchodná súťaž rod. domy u Gorilov
13. Schválenie uznesení
14. Záver

 

V Zborove nad Bystricou 03.02.2020

 

 

 

                                                                              PaedDr. Juraj Hlavatý                                                       
                                                                                      starosta obce