P O Z V Á N K A


Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov

zvolávam 7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou

vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa bude konať dňa 29. novembra 2019 (piatok) o 16.00 hod.

v kancelárii starostu obce Zborov nad Bystricou.

 

Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Výchovno-vzdelávacia správa ZŠ s MŠ za šk.rok 2018/2019
5. Dodatok č. 01 k VZN č. 02/2019 - jedáleň
6. Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
7. Správa nezávislého audítora – konsolidácia za rok 2018
8. Majetkové vysporiadanie pozemkov v prospech obce
9. Vecné bremeno Stredoslovenská distribučná
10. Rozpočet obce na roky 2020 – 2022
11. Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti
12. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrokm 2020
13. Návrh na založenie sociálneho podniku
14. Rôzne - diskusia
15. Schválenie uznesení
16. Záver

 

V Zborove nad Bystricou 28.10.2019

 

 

 

                                                                              PaedDr. Juraj Hlavatý                                                       
                                                                                      starosta obce