P O Z V Á N K A


Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov

zvolávam 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou

vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa bude konať dňa 2. septembra 2019 (pondelok) o 15.00 hod.

v kancelárii starostu obce Zborov nad Bystricou.

 

Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Plán odpadového hospodárstva obce Zborov nad Bystricou
5. Návrh na udelenie čestného občianstva
6. Návrh na vyradenie prebytočného majetku
7. Návrh na zriadenie vecného bremena
8. Informácia o rozpracovanosti projektov
9. Návrh na zámer vybudovania nového cintorína
10. Rôzne - diskusia
11. Schválenie uznesení
12. Záver

 

V Zborove nad Bystricou 19.08.2019

 

 

 

                                                                              PaedDr. Juraj Hlavatý                                                       
                                                                                      starosta obce