P O Z V Á N K A


Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov

zvolávam 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou

vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa bude konať dňa 3. mája 2019 (piatok) o 17.00 hod.

v kancelárii starostu obce Zborov nad Bystricou.

 

Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice - predkladá: Dr. Hlavatý
3. Kontrola plnenia uznesení - predkladá: Dr. Válková
4. Žiadosti od občanov a subjektov pre OZ - predkladá: Dr. Hlavatý
5. Správa o vykonanej kontrole hlavného kontrolóra - predkladá: Ing. Podmanický
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 - predkladá: Ing. Podmanický
7. VZN č. 01/2019 – poplatky ZpS Harmónia - predkladá: Dr. Hlavatý
8. Dodatok č. 03 k VZN 1/2016 – opatrovateľská služba - predkladá: Dr. Hlavatý
9. VZN č. 02/2019 – poplatky škola, jedáleň - predkladá: Dr. Hlavatý
10. Rôzne - diskusia
11. Schválenie uznesení
12. Záver

 

V Zborove nad Bystricou 26.04.2019

 

 

 

                                                                              PaedDr. Juraj Hlavatý                                                       
                                                                                      starosta obce