P O Z V Á N K A


Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov

zvolávam 1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou

vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa bude konať dňa 23. novembra 2018 (piatok) o 17.00 hod.

v kancelárii starostu obce Zborov nad Bystricou.

 

Program:
1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice - predkladá: Dr. Hlavatý
3. Oznámenie o výsledkoch komunálnych volieb 2018 v obci Zborov nad Bystricou - predkladá: Kocifajová Pavlína, predseda MVK
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Príhovor starostu obce - predkladá: Dr. Hlavatý
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť OZ - predkladá: Dr. Hlavatý
9. Menovanie zástupcu starostu obce - predkladá: Dr. Hlavatý
10. Zásady odmeňovania poslancov - predkladá: Dr. Hlavatý
11. Určenie platu starostu obce - predkladá: Mgr. Galgánková
12. Záver

 

V Zborove nad Bystricou 14.11.2018

 

 

 

                                                                              PaedDr. Juraj Hlavatý                                                       
                                                                                      starosta obce