P O Z V Á N K A


Podľa § 13 ods. 4 písm.a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov

zvolávam 32. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou

vo funkčnom období 2014 - 2018, ktoré sa bude konať dňa 17. augusta 2018 (piatok) o 17.00 hod.

v kancelárii starostu obce Zborov nad Bystricou.

 

Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice - predkladá: Dr. Hlavatý
3. Kontrola plnenia uznesení - predkladá: Dr. Válková
4. Správa nezávislého auditora k účtovnej závierke za rok 2017 - predkladá: Dr. Hlavatý
5. Majetok obce – návrh na vyradenie - predkladá: Dr. Hlavatý
6. Zmluva o zriadení vecného bremena – kanalizácia - predkladá: Dr. Hlavatý
7. ZpS Harmónia – schválenie dokumentov - predkladá: Dr. Hlavatý
8. Pohľadávky obce - predkladá: Dr. Hlavatý
9. Rôzne
10. Schválenie uznesení
11. Záver

 

V Zborove nad Bystricou 25.07.2018

 

 

 

 

                                                                              PaedDr. Juraj Hlavatý                                                       
                                                                                      starosta obce