PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Obec Zborov nad Bystricou ako verejný obstarávateľ vyhlasuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky (zákazka s nízkou hodnotou) podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky ,,Oddychová zóna Alexandra Trizuljaka a Vincenta Hložníka".

Obec Zborov nad Bystricou ako verejný obstarávateľ vyhlasuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky (zákazka s nízkou hodnotou) podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky ,,Chránime si obec Zborov nad Bystricou pred povodňami".

Profil verejného obstarávateľa obce Zborov nad Bystricou nájdete na

https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/4874