PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Obec Zborov nad Bystricou ako verejný obstarávateľ vyhlasuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky (zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác) podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky s názvom ,,Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Zborov nad Bystricou".

Obec Zborov nad Bystricou ako verejný obstarávateľ vyhlasuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky (zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác) podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky s názvom ,,Stavebno-technické úpravy pre vytvorenie učebne biológie, chémie a knižnice ".

Obec Zborov nad Bystricou ako verejný obstarávateľ vyhlasuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru (zákazka s nízkou hodnotou) podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky ,,WiFi pre Teba - Obec Zborov nad Bystricou ".

Obec Zborov nad Bystricou ako verejný obstarávateľ vyhlasuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác (zákazka s nízkou hodnotou) podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky ,,Obnova hasičskej zbrojnice Zborov nad Bystricou".