Obec Zborov nad Bystricou ako verejný obstarávateľ vyhlasuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky (zákazka na uskutočnenie stavebných prác) podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky s názvom ,,Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Zborov nad Bystricou – 2. etapa".

docxVýzva na predloženie cenovej ponuky

xlsxPríloha č. 1 Výkaz výmer

xlsPríloha č. 2 Zoznam MK

docxPríloha č. 3 Zmluva o dielo