Folder with documents 7413adObec Zborov nad Bystricou ako verejný obstarávateľ vyhlasuje

Výzvu na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác (zákazka s nízkou hodnotou)

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

na predmet zákazky

,,Obnova hasičskej zbrojnice Zborov nad Bystricou".

pdfVýzva - obnovenie hasičskej zbrojnice.pdf