Pozemky, dane

Pozemky, dane, regionálny rozvoj: Ing. Marianna Kocifajová, PhD.

 • životné prostredie – prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia – spoločný stavebný úrad
 • miestne komunikácie – prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych komunikácií – spoločný stavebný úrad
 • pozemková evidencia
 • vedenie a správa daní a poplatkov na území obce
 • správa a údržba verejného vodovodu
 • príprava podkladov pre rokovanie obecného zastupiteľstva
 • vedenie evidencie psov
 • dane a poplatky obce
 • vyhlasovanie v obecnom rozhlase
 • výkazy a štatistika
 • spracovanie návrhov a pripomienok k VZN
 • príprava podkladov pre projekty
 • úlohy na úseku CO
 • SAD
 • dispečing vozového parku
 • overovanie listín, podpisov
 • úsek podnikateľskej činnosti na území obce – evidencia podnikateľov, živnostníkov a podnikateľských prevádzok
 • záväzné stanoviská k všetkým investíciám fyzických a právnických osôb
 • evidencia, správa, fakturácia TKO
 • výherné, nevýherné hracie prístroje, videohry, stávkové kancelárie
 • evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov
 • vedenie pokladne a hotovostný platobný styk
 • pozemky
 • hasiči, požiarna ochrana

Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.


Telefón: 041 230 40 81 klapka 16