Matrika, sociálne

Evidencia obyvateľstva, matrika, sociálne: Mgr. Milada Galgánková

- registratúra – podateľňa a výpravňa písomností, došlá a odoslaná pošta – zverejňovanie
- vedenie mzdovej a personálnej agendy, spracovanie miezd, výkazy do poisťovní, exekúcie, štvrťročné výkazy o práci, prihlášky, odhlášky do ZP, SP,
- správa cintorína a evidencia hrobových miest
- evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov aj do Sociálnej poisťovne
- vypracovanie materiálov prenesenej štátnej správy na úseku matriky, ohlasovne, volieb
- overovanie podpisov a listín, poplatky
- IOMO – integrované obslužné miesto občana
- matričný úrad – CISMA (sobášna, rodná a úmrtná matrika),
- príprava kultúrnych podujatí v obci
- štatistika kultúry, občianske a spoločenské záležitosti
- vyhlasovanie v obecnom rozhlase
- evidencia priestupkov a súdnych rozhodnutí – poplatky
- zabezpečenie zákona o ochrane osobných údajov
- centrálna ohlasovňa - evidencia trvalých a prechodných pobytov SR, voličské zoznamy, REGOB
- vydávanie dokladov na vybavenie občianskych preukazov a vydávanie iných rozhodnutí,
- register adries - evidencia ulíc, domov a bytov v obci,
- vydávanie súpisných a orientačných čísiel,
- evidencia a vybavovanie registra trestov – poplatky

 
Telefón: 041 230 40 81 klapka 15