Financie

Financie: Mgr. Eva Lehocká

- fakturácia a finančné operácie
- evidencia majetku obce, inventarizácia
- rozpočet obce, zostavovanie, vyhodnocovanie a zmeny rozpočtu
- vykonanie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky obce
- spracovanie záverečného účtu a výročnej správy obce
- zúčtovanie dotácií a usporiadanie fin. vzťahov k zriadeným alebo založeným PO a FO podnikateľom a PO, ktorým obec poskytla fin. prostriedky k ŠR, Štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a rozpočtom VÚC
- vedenie účtovníctva obce
- výkazy a štatistika
- skladové hospodárstvo
- spracovanie návrhov a pripomienok k VZN
- činnosť na úseku majetkovo-právnych vzťahov
- zabezpečenie zákona o ochrane osobných údajov
- príprava rokovaní obecného zastupiteľstva
- vypracovanie materiálov a finančné zabezpečenie prenesenej štátnej pôsobnosti
- vymáhanie pohľadávok a nedoplatkov
- príprava podkladov pre externú advokátsku kanceláriu
- správa obecného majetku a nájomné zmluvy nebytových priestorov
- vedenie celého účtovníctva a majetku organizačnej zložky – ZpS Harmónia

 Telefón: 041 230 40 81 klapka 14