komunalne volbyV zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 203/2018 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

 

 

u t v á r a m
na území obce Zborov nad Bystricou 2 volebné okrsky
pre voľby do orgánov samosprávy obcí a

u r č u j e m
volebné miestnosti takto:


Volebný okrsok č. 1 – Dolný koniec Základná škola č. 209
Volebný okrsok č. 2 – Horný koniec Základná škola č. 209

 

V Zborove nad Bystricou dňa 31. augusta 2018

 

                                                                                                       PaedDr. Juraj Hlavatý
                                                                                                            starosta obce