DSC00904Výbor Klubu dôchodcov v Zborove nad Bystricou pozval svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa konala 15.2.2017 v sále Obecného úradu. Okrem veľkého počtu seniorov pozvanie prijali aj milí hostia – predsedníčka OO JDS a SZPCCH Mgr.Gitka Ďurišová a predseda OO SZŤP p. Jozef Křivánek. Programom schôdze bolo bilancovanie uplynulého roku a plán činnosti na rok 2017.

Schôdzu otvorila predsedníčka ZO JDS p. Homolová Anna, ktorá po privítaní v správe o činnosti zhodnotila celoročné aktivity organizácií, medzi ktoré patrili: rehabilitačno-poznávacie zájazdy, pútnický zájazd, návštevy kultúrnych podujatí, posedenia s jubilantmi,  pri vianočnom stromčeku, pri príležitosti Dňa matiek,  zdravotné prednášky,  účasť na akcií „Deň zeme“, súťaž vo varení kotlíkového guľášu „In memoriám Anna Válková“, prebehol 1.ročník športových hier našich základných organizácií spojený s varením guľášu, členovia absolvovali rekondičné pobyty v Turčianskych Tepliciach, Nimnici, v Lúčkach a zúčastnili sa  zájazdov poriadaných okresnými organizáciami -  ŠH, stolno-tenisový turnaj a prehliadka folklórnych súborov. V závere správy poďakovala za pomoc a spoluprácu pri organizovaní podujatí predsedom okresných organizácií, obecnému zastupiteľstvu, starostovi PaedDr.Hlavatému Jurajovi a sponzorom.

Aj v tomto roku sú plánované rehabilitačné a poznávacie zájazdy, relaxačné pobyty, ŠH, brigády a rôzne iné obľúbené aktivity. Plánuje sa zvýšenie počtu členskej základne /v minulom roku prekročila hranicu 100 členov/ a skvalitnenie spolupráce.

V diskusií Mgr.Ďurišová poďakovala za veľmi peknú účasť a odovzdala za aktívnu činnosť a pomoc piatim členom a starostovi obce ďakovné listy a vyznamenania III.stupňa. Pán Křivánek poprial všetko dobré do ďalšej práce a  informoval o podpísaní dohody medzi našimi okresnými organizáciami JDS a SZŤP a Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov.

Na záver p.Homolová poďakovala všetkým za účasť a zaželala hodne zdravia, aby všetci mohli čerpať silu do ďalších rokov a  zapájať sa do spoločenského života. Peknou básňou poukázala na veľký význam priateľstva a jeho udržanie si v dnešnej dobe.

Seniori sa v dobrej nálade medzi sebou porozprávali, občerstvili sa a prežili spoločne príjemné popoludnie.

                                                                                 Výbor Klubu dôchodcov v Zborove nad Bystricou