Aktuálne dianie

dokumenty454656Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán), v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o vyvlastňovaní), v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní, informuje verejnosť' o zadaní vyvlastňovacieho konania pre stavbu: ,,Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce."

unnamed26565Vážení rodičia,
obraciame sa na vás s odporúčaním, aby ste v čase letných prázdnin upozornili svoje deti, že po 22.00 hod. je zákonom stanovený ako nočný kľud, ktorý je každý povinný dodržiavať.

Psi salon a lazne 1 Dňa 18.07.2020 (sobota) sa v našej obci uskutoční

HROMADNÁ VAKCINÁCIA.

IMG 20200630 123906Keďže tento rok nebolo možné sa stretnúť s našimi šikovnými deťmi pri príležitosti ,,Dňa detí“ osobne, starosta obce sa rozhodol vyhlásiť súťaž o najkrajšiu kresbu, maľbu ,,Naša obec“. Kresby, maľby mohli detičky priniesť osobne do kancelárie starostu, kde ich už čakal malý darček.